מיום הקמת קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במתכונתה החדשה בשנת 2016, היקף מתן הלוואות בערבות מדינה צומח משנה לשנה. זאת ניתן לראות בבירור בדוח פעילות הקרן לשנת 2019, המציג את הגידול המשמעותי בהעמדת הלוואות בנקאיות לעסקים בערבות מדינה בשנתיים האחרונות.

משרד האוצר הפעיל במשך שנים רבות מגוון קרנות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים. בשנת 2016 איחד משרד האוצר את כלל קרנות הסיוע לעסקים לקרן אחד גדולה המעניקה הלוואות בערבות מדינה. הקרן מעניקה לעסקים ערבות מדינה על הלוואות בנקאיות המתקבלות מהבנקים לאומי, מזרחי, מרכנתיל ואוצר החייל. כספי ההלוואות הבנקאיות מקבלות חיזוק משותפות עסקיות לבנקים כגון מנורה מבטחים, מיטב דש ועוד.

משנת 2016 הפכה בהדרגה קרן הסיוע לעסקים לאחד מאפיקי המימון הגדולים ביותר בשוק כיום, כאשר הקרן מעניקה בכל שנה אלפי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. עד כה העניקה הקרן מעל 4 מיליארד שקלים בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים למטרות השקעה והון חוזר.

יתרה על כך, על ידי השוואה של נתוני פעילות הקרן בשנת הפעילות הראשונה במתכונת החדשה (2016) לנתוני הפעילות של הקרן לשנים 2016-2018 (לפי דוח שנת 2019), ניתן להבחין שהקרן הגדילה משמעותית את פעילות הענקת ערבות מדינה להלוואות בנקאיות בשנתיים האחרונות (2017-2018).

כמה הלוואות בערבות מדינה העניקה הקרן בשנת 2016?

בשנת הפעילות הראשונה של הקרן במתכונתה החדשה היא העניקה 2,154 הלוואות לעסקים קטנים ו-96 הלוואות לעסקים בינוניים. סה"כ העניקה הקרן 2,250 הלוואות בנקאיות בערבות מדינה במהלך שנת 2016. פירוט של התפלגות ההלוואות בערבות המדינה לפי בנקים ניתן לראות בטבלה הבאה:

הלוואות בערבות מדינה בשנת 2016

הלוואות בערבות מדינה בשנת 2016

  • השותפות של לאומי ומנורה העניקה 963 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-29 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בשנת 2016.
  • השותפות של מזרחי, אלטשולר והפניקס העניקה 576 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-24 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בשנת 2016.
  • השותפות של מרכנתיל ועמיתים העניקה 356 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-25 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בשנת 2016.
  • השותפות של אוצר החייל ומיטב דש העניקה 259 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-18 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בשנת 2016.

כמה הלוואות בערבות מדינה העניקה הקרן בשנים 2016-2018 במצטבר?

במהלך השנים 2016-2018 הקרן במתכונתה החדשה העניקה 9,062 הלוואות לעסקים קטנים ו-457 הלוואות לעסקים בינוניים. סה"כ העניקה הקרן 9,519 הלוואות בנקאיות בערבות מדינה בשנים 2016-2018. פירוט של התפלגות ההלוואות בערבות המדינה לפי בנקים ניתן לראות בטבלה הבאה:

הלוואות מדינה בין השנים 2016 ל 2018

הלוואות מדינה בין השנים 2016 ל 2018

  • במהלך השנים 2016-2018 השותפות של לאומי ומנורה העניקה 3487 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-102 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים. בנק לאומי הוא הבנק שהעניק את הכמות הגדולה ביותר של הלוואות בערבות מדינה בשלוש השנים האחרונות.
  • במהלך השנים 2016-2018 השותפות של מזרחי, אלטשולר והפניקס העניקה 2717 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-166 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים.
  • במהלך השנים 2016-2018 השותפות של מרכנתיל ועמיתים העניקה 1798 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-120 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים.
  • במהלך השנים 2016-2018 השותפות של אוצר החייל ומיטב דש העניקה 1060 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ו-69 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים. בנק לאומי הוא הבנק שהעניק את הכמות הגדולה ביותר של הלוואות בערבות מדינה. בנק אוצר החייל הוא הבנק שהעניק את הכמות הנמוכה ביותר של הלוואות בערבות מדינה בשלוש השנים האחרונות.
גרף הלוואות מדינה לשנים 2016 עד 2018

גרף הלוואות מדינה לשנים 2016 עד 2018

גידול במתן הלוואות בערבות מדינה בשנים 2017-2018

בבחינה של הנתונים לעיל ניתן לראות בבירור שבמהלך השנים 2017-2018 נוצר גידול משמעותי במתן אישורים על הלוואות בנקאיות בערבות המדינה. בעוד שבשנת 2016 קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה רק 2,250 הלוואות, בשנים 2017-2018 היא כבר העניקה בשנתיים במצטבר 7,269 הלוואות. סך ההלוואות בשנים 2017-2018 מהווה 76% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן הסיוע לעסקים של משרד האוצר בשלוש השנים האחרונות.

השוואת הלוואות מדינה לעסקים בין השנים 2016 ל 2018

השוואת הלוואות מדינה לעסקים בין השנים 2016 ל 2018

מדובר על ממוצע של כ-3,635 הלוואות בערבות מדינה בכל שנה במהלך השנים 2017-2018. מעל 60% גידול במתן אישורים על הלוואות בערבות מדינה בשנה אחת בהשוואה לשנת 2016.

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הגדילה משמעותית את מתן האישורים על הלוואות בנקאיות בערבות המדינה במהלך השנים 2017-2018. מומלץ לעסקים לבחון זכאות הגשה לקרן בערבות המדינה עם יועץ עסקי המנוסה בגיוס הלוואות בערבות המדינה.